វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ- RFI - RADIO FRANCE INTERNATIONALE - All Khmer Radios - Khmer Now dot Com - Cambodia news aggregate website
អានវិបសាយខ្មែរណោវតាមទូរស័ព្ទដៃ: m.khmernow.com

វិទ្យុភាសាខ្មែរទាំងអស់ All Khmer Radios

វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ
RADIO FRANCE INTERNATIONALE

ការផ្សាយចុងក្រោយថ្ងៃ: 27-06-2016Copyright: http://www.rfi.fr
About: RFI is a public service radio station for people around the world. It is the leading French radio for round-the clock international news. It provides French and foreign-language broadcasts through its offices in Paris and abroad. It has a unique network of correspondents and ten permanent bureaus abroad.
វិទ្យុភាសាខ្មែរទាំងអស់ :
1. វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ 11. វិទ្យុSweet FM 88 MHz
2. វិទ្យុអាស៊ីសេរី 12. វិទ្យុLove FM 97.5 MHz
3. វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក 13. វិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz
4. វិទ្យុអូស្ត្រាលី 14. វិទ្យុជាតិកម្ពុជា FM 96 MHz
5. វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ 15. វិទ្យុអប្សរា FM 97 MHz
6. វិទ្យុទន្លេ FM102.5 MHz 16. វិទ្យុមាតុភូមិយើង FM 101.25
7. វិទ្យុស្ត្រី FM 102 MHz 17. វិទ្យុ FM 107 MHz
8. វិទ្យុ FM 103MHz 18. វិទ្យុ FM 107.5 MHz
9. វិទ្យុហង្សមាស FM 104.5 MHz 19. វិទ្យុមានជ័យ FM 99 MHz
10. វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៏ FM 106 MHz 20. វិទ្យុដើមអម្ពិល FM 93.75 MHz