វិទ្យុអាស៊ីសេរី - RRA - Radio Free Asia - All Khmer Radios - Khmer Now dot Com - Cambodia news aggregate website
អានវិបសាយខ្មែរណោវតាមទូរស័ព្ទដៃ: m.khmernow.com

វិទ្យុភាសាខ្មែរទាំងអស់ All Khmer Radios

វិទ្យុអាស៊ីសេរី
Radio Free Asia

ការផ្សាយចុងក្រោយថ្ងៃ: 31-05-2016 វេលាម៉ាង 20:29Copyright: www.rfa.org
About RRA: RFA is a private, nonprofit corporation that broadcasts news and information in nine native Asian languages to listeners who do not have access to full and free news media. The purpose of RFA is to provide a forum for a variety of opinions and voices from within these Asian countries. Our Web site adds a global dimension to this objective. If you have comments, questions or suggestions, please contact us at contact@rfa.org .
វិទ្យុភាសាខ្មែរទាំងអស់ :
1. វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ 11. វិទ្យុSweet FM 88 MHz
2. វិទ្យុអាស៊ីសេរី 12. វិទ្យុLove FM 97.5 MHz
3. វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក 13. វិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz
4. វិទ្យុអូស្ត្រាលី 14. វិទ្យុជាតិកម្ពុជា FM 96 MHz
5. វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ 15. វិទ្យុអប្សរា FM 97 MHz
6. វិទ្យុទន្លេ FM102.5 MHz 16. វិទ្យុមាតុភូមិយើង FM 101.25
7. វិទ្យុស្ត្រី FM 102 MHz 17. វិទ្យុ FM 107 MHz
8. វិទ្យុ FM 103MHz 18. វិទ្យុ FM 107.5 MHz
9. វិទ្យុហង្សមាស FM 104.5 MHz 19. វិទ្យុមានជ័យ FM 99 MHz
10. វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៏ FM 106 MHz 20. វិទ្យុដើមអម្ពិល FM 93.75 MHz