វិទ្យុអូស្ត្រាលី - ABC RADIO AUSTRALIA - All Khmer Radios - Khmer Now dot Com - Cambodia news aggregate website
អានវិបសាយខ្មែរណោវតាមទូរស័ព្ទដៃ: m.khmernow.com

វិទ្យុភាសាខ្មែរទាំងអស់ All Khmer Radios

វិទ្យុអូស្ត្រាលី
ABC RADIO AUSTRALIA

ការផ្សាយចុងក្រោយថ្ងៃ: 30-05-2016Copyright: http://www.abc.net.au/ra/
About ABC Radio Australia: Comprising eight languages and focusing uniquely on Asia and the Pacific, Radio Australia is the international radio and online service of the Australian national broadcaster, the Australian Broadcasting Corporation. The Radio Australia staff is a unique collection of individuals from enormously varied backgrounds. We bring passion, experience and a range of skills to our jobs. Above all, we share a commitment to providing our audiences with independent and engaging radio and online content, including English lessons, information about Australia and objective, accurate regional news and current affairs.
វិទ្យុភាសាខ្មែរទាំងអស់ :
1. វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ 11. វិទ្យុSweet FM 88 MHz
2. វិទ្យុអាស៊ីសេរី 12. វិទ្យុLove FM 97.5 MHz
3. វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក 13. វិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz
4. វិទ្យុអូស្ត្រាលី 14. វិទ្យុជាតិកម្ពុជា FM 96 MHz
5. វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ 15. វិទ្យុអប្សរា FM 97 MHz
6. វិទ្យុទន្លេ FM102.5 MHz 16. វិទ្យុមាតុភូមិយើង FM 101.25
7. វិទ្យុស្ត្រី FM 102 MHz 17. វិទ្យុ FM 107 MHz
8. វិទ្យុ FM 103MHz 18. វិទ្យុ FM 107.5 MHz
9. វិទ្យុហង្សមាស FM 104.5 MHz 19. វិទ្យុមានជ័យ FM 99 MHz
10. វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៏ FM 106 MHz 20. វិទ្យុដើមអម្ពិល FM 93.75 MHz